ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych Osobowych jest Honey Payment Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000895826, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości, posiadająca numer NIP 5252859204, REGON 388760204 (dalej: Honey Payment).

 

 

II.           INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Honey Payment wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: hello@dotbee.app,
 • przesyłając wiadomość przesyłką poleconą na adres Honey Payment z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa.

 

 

III.        CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Honey Payment przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 1. czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umów, w szczególności umowy o świadczenie usług płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 2. wykonywania obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym, w szczególności ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

 

 1. wewnętrznych celach administracyjnych, w tym na potrzeby wewnętrznych analiz oraz raportów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 2. marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Honey Payment, w tym reklamowanie takich usług, promowanie oraz oferowanie tych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 3. przeciwdziałanie oszustwom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 4. rozpatrywanie reklamacji oraz roszczeń (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) i
 5. f) Rozporządzenia);

 

Honey Payment może przetwarzać dane osobowe także w innych            prawnie dopuszczalnych celach:

 1. postępowania wyjaśniające,
 2. archiwalna baza danych,
 3. audyty,
 4. dane statyczne,
 5. ochrona interesów Honey Payment,
 6. dochodzenie roszczeń,
 7.  

 

Honey Payment może udostępnić dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tak jak:

 • podmioty świadczące usługi związane z weryfikacją tożsamości i identyfikacji klienta,
 • podmioty świadczące usługi związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu,
 • podmioty świadczące usługi związane z wydawaniem kart płatniczych,
 • podmioty uczestniczące w procesie wydawania karty płatniczej,
 • podmioty uczestniczące w procesie wykonania zlecenia płatniczego
 • podmioty świadczące usługi windykacyjne,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty świadczące usługi reklamowe, marketingowe,
 • podmioty świadczące usługi księgowe,

 

 • podmioty świadczące usługi z zakresu IT,
 • w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody – partnerzy biznesowi Honey Payment,
 • podmioty i organy, którym Honey Payment zobowiązana jest do udostępnienia Twoich danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednie organy nadzorcze,

Honey Payment będzie przetwarzać dane osobowe przez okres, który uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzana i wynosi:

 • na potrzeby wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych przez okres obowiązywania tej umowy,
 • przez okres 5 lat, licząc od dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • do chwili wycofania zgody na przetwarzanie

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Powyższe prawo mogą Państwo zrealizować poprzez:
  • przesłanie wiadomości na adres email: hello@dotbee.app,
  • kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Honey Payment: 32 700 77 11,
  • przesłanie wiadomości listem poleconym na adres: Honey Payment sp. z o.o., 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13,
  • kontaktując się z powołanym w Honey Payment Inspektorem Ochrony Danych Osobowych po adresem email: hello@dotbee.app

 

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Honey Payment danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

IV.         ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ Honey Payment

 

Honey Payment będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

 

 1. dane określające Państwa tożsamość oraz dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres korespondencyjny,
 2. dane transakcyjne – dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych produktów lub usług,
 3. dane audiowizualne – nagrania rozmów w trakcie połączeń z Biurem Obsługi Klienta,
 4. dane finansowe, takie jak numer konta bankowego, imię i nazwisko jego właściciela, dane karty kredytowej/płatniczej, dane o osiąganych zarobkach, dane o źródle zarobków, dane dotyczące przewidywanych obrotów na koncie płatniczym, transakcje na kontach bankowych, miesięczny dochód i wydatki, status zatrudnienia, nazwę pracodawcy,
 5. zdjęcie twarzy, zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu, podpis,

 

 1. inne informacje, które dobrowolnie przekażesz.

 

Informacje, które zbierane są w sposób automatyczny:

 

 1. Informacje techniczne takie jak typ urządzenia, adres protokołu (IP), nazwę dostawcy usług internetowych, login, rodzaj oraz wersję przeglądarki internetowej, dane dotyczącej strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki internetowej, stosowany system operacji, lokalizacja, rozdzielczość ekranu, kodowanie czcionek.

 

 1. Informacje dotyczące aktywności: data i godzina oraz rodzaj produktu, który przeglądałeś, przeglądane  zasoby  (pliki),  czas  odwiedzenia,  informacje o interakcji (takie jak klikanie, przewijanie) numer telefonu za pomocą którego łączono się BOK, sposób opuszczenia aplikacji.

Informacje od osób trzecich:

 

Honey Payment może zwrócić się do osób trzecich o przekazanie informacji o Tobie, w szczególności do biur informacji gospodarczej/kredytowej.

Gdy składasz wniosek o pożyczkę możemy:

 

 1. zasięgać informacji o Tobie, Twojej sytuacji finansowej, zdolności kredytowej, przeszłych i obecnych zobowiązaniach w powołanych do tego rejestrach (np. rejestr historii kredytowej, rejestr nieważnych dokumentów tożsamości, rejestr nadużyć finansowych, rejestr GIIF, listy sankcyjne, rejestr osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, rejestr działalności gospodarczej),
 2. otrzymywać na Twój temat dane z banków, instytucji płatniczych, instytucji

 

V.            PRAWO DO SKARGI.

 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Honey Payment przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

VI.         Ciasteczka

 

Ciasteczka czyli pliki „cookies” są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu, tj:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  3. rozmiaru czcionki, wyglądu strony

 

 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji  wybranych  funkcji  Serwisu,  umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności

 

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

 

 1. Gemius Traffic    (administrator    cookies:    Gemius    A.    z    siedzibą w Warszawie);
 2. Emaillabs (administrator cookies: Vercom S.A z siedzibą w Poznaniu).
 1. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  2. google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

VII.      Postanowienia końcowe

 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).